Organisasi

PIMPINAN PUSAT WANITA SYARIKAT ISLAM


Image

Tahun Berdiri : 1923

Sejarah

17. WANITA SYARIKAT ISLAM
(WSI)

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI

Keberadaan Wanita Syarikat Islam (WSI) berawal dari Sarekat Siti Fatimah tahun 1918 di Garut dan menjadi salah satu pemrakarsa penyelenggaraan Kongres Wanita Indonesia  yang pertama tahun 1928 dan turut aktif berjuang mencapai Indonesia merdeka. Kelahiran WSI tidak dapat dipisahkan dari  Syarikat Dagang Islam (SDI) 1905 dan Syarikat Islam yang didirikan HOS Tjokroaminoto tahun 1906.

Sesudah Natico ke VIII bulan Februari 1923 lahirlah “Syarikat Islam
Wanodyo” di Surakarta. Sementara di Betawi (Jakarta) pada tahun 1933
sesaat sesudah berlangsungnya Majelis Taklim (Konggres Nasional)
diresmikan berdirinya “PSII Istri”. Selanjutnya pada tahun 1947-1966 dikenal
adanya “Gerakan Wanita PSII”, dengan Ketuanya antara lain Ny. Yatti Arudju
Kartawita, Ny. Hapni Abuhanifah dan Ny. Adnus. Pada tahun 1974 sesudah fusi
ke 4 Partai Islam, lahirlah Ormas Independen dan non politik yaitu “Wanita
Syarikat Islam”. Organisasi kewanitaan ini berdiri dan terus melaksanakan
kegiatan kemasyarakatan hingga saat sekarang.

VISI DAN MISI ORGANISASI

1. Visi
Mewujudkan suatu kehidupan manusia yang sempurna sebagai hamba Allah SWT
dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasul yang nyata dalam rangka pembangunan
manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila.

2. Misi
Menghimpun, mempersatukan dan mengarahkan segenap potensi wanita Indonesia
dalam rangka menunjang dn melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan kaum
wanita Indonesia pada khususnya.

Informasi Lainnya

STRUKTUR ORGANISASI DAN FOKUS KEGIATAN 1. Kepengurusan a. Pengurus Pusat : Berkedudukan di Jakarta. b. Jumlah Pengurus daerah : 28 c. Jumlah Pengurus Cabang : 200 2. Keanggotaan Jumlah anggota 1.500.000 orang. 3. Kegiatan Organisasi Di bidang sosial. IDENTITAS ORGANISASI 1. Nama Organisasi : Wanita Syarikat Islam. 2. Alamat Sekretariat : Jl. Kawi-kawi Bawah No. A-2 Johar Baru – Jakarta Pusat Telp 021.4247892 4. Tahun Berdiri : 1923 5. Masuk Kowani : 1953