Program

Bidang Agama


  1. Meningkatkan kesadaran moral perilaku masyarakat yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur sehingga mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  2. Meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah.

  3. Mengupayakan peningkatan kerukunan antar umat beragama.